Arhiva za kategoriju ‘Muzički oblici 2. godina’

Oblik pesme – Prelazni oblik pesme

Prelazni oblik između dvodelne i trodelne pesme ima temu: aa ba, pri čemu svako slovo označava rečenicu – malu ili veliku. Prva dva slova čine period, tj. prvi deo pesme. deo „b“ obično jedini nije rečenica, već sistem ponovljenih dvotakta ili niz različitih dvotakta. Ukoliko ponekad jeste rečenica, onda je ona nepravilno proširena. Sem fragmentarnosti strukture, deo „b“ karakterišu i motivski rad sa materijalom iz dela „a“, mada deo „b“ može biti načinjen i od novog kontrastirajućeg motivsko-tematskog materijala. Nestabilna harmonska osnova, tj modulacije, takodje su osobenost dela b. On je najčešće u dominantnom tonaliteu ili modulira. Na kraju se nalazi neotpuna repriza i to načešće repriza samo druge rečenice prvog perioda „a a1 ba1“. Ovakva doslovna repriza (nepotpuna) moguća je samo ukliko prvi peiod ne modulira, tj. završava u osnovnom tonalitetu. Ali, ako prvi period modulira, u nepotpunu reprizu se moraju uneti izmene kako bi se oa završila u osnovnom tonalitetu: „aa1 ba“.

Prelazni oblik pesme je strukturalno dvodelan, jer se može podeliti na dva dela jednake veličine. Tematski je trodelna, jer poseduje nepotpunu reprizu.

Dvodelna pesma, kao i prelazni oblik mogu često imati znake za ponavljanje, gde se najčešće ponavljaju oba dela, ili ređe, samo drugi deo pesme.

||:a||:b:||

||a a1:||b a1:||

a||:b:||

a a1||:b a1:||

Uvodni deo kao i prelazni oblik pesme mogu imati uvod i kodu. Oba dela su veoma kratka. Uvod najčešće karakteriše harmonska struktura koja ima ulogu svojevrsnog davanja intonacije.

Kada je veoma kratka i deluje kao spoljašnje proširenje čitavog oblika ima ulogu da potvrdi osnovni tonalitet.

Dvodelna ili prelazni oblik pesme može biti deo većeg muzičkog oblika. Hpr. složene pesme, jdena od tema ronda, ili tema za varijacije. Veliki je broj samostalnih kompozicija – minijatura u vokalnoj ili instrumentalnoj muzici, pisanih u obliku pesme. Najzad, dvodelna ili prelazni oblik pesme mogu biti  poseban stav u okviru nekog cikličnog višestavičnog oblika, kao što je sonatina, pa čak i ređe, sonata.

I          II         

a          b

aa          ba

aa1          ba1

aa1          ba2

aa1          ba

Samo ime ovog oblika ukazuje na njgovo vokalno poreklo, mada je vrlo rasprostranjen i u instrumentalnoj muzici.

DVODELNA PESMA

Sastavljena je iz dva perioda ili dva dela koja po veličini odgovaraju periodu, Razlikujemo malu dvodelnu pesmu, koja ima 2 puta po 8 taktova, dakle sastoji se iz dv mala perioda, ili odgovrajućih zamena za period. Npr. velika rečenica umesto malog periodaili sistem od dve ponovljene rečenice ili niz od dve različite rečenice. Takođe postoji i velika dvodelna pesma: 2 puta po 16 dvodelnih taktova, koja se sastoji iz dva perioda ili odgovarajuće zamene za period (sistm ili niz od dve ponovljene rečenice).

Dvodelna pesma je zaokruženi muzički oblik i ona je zaokružena jedinstvena, tematski, harmonski i strukturalno. Tematsko jedinstvo znači da su oba njena dela „ab“ vema slična i izgrađena od istog materijala, praktično tematskog kontrasta nema. Harmonsko jedinstvo prepoznajemo kroz činjenicu da dvodelna pesma počinje i završava se istim dvodelnim tonalitetom, iako u svom toku modulira kroz različite tonalitete. Strukturalno jedinstvo ogleda se u činjenici da dvodelna pesma im dva del približno iste veličine. Slova „a, b“ označvaju periode. Prvi deo „a“ anjčešće i jeste period koji se završava u osnovnom tonalitetu, ili pak modulira u bliski tonalitet. „B“ može biti period, ali je načešće fragmentalna struktura, zamena za period. Drugi deo se završava nakon modulacija u osnovnom tonalitetu.